VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOVA MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNY, PRAHA 2, NEKLANOVA 32

 

 

Čl. I.

Obecná ustanovení

 

 1. Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 (dále jen „Domov“) je příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Prahou.

 

 1. Práva, povinnosti a majetek, se kterým je Domov oprávněn hospodařit, jsou blíže vymezeny ve Zřizovací listině Domova.

 

 1. Na činnost Domova, jako příspěvkové organizace, se vztahují právní předpisy týkající se hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu územních samosprávných celků.

 

 1. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen „školský zákon“) a Vyhláškami MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních (dále jen „vyhláška č.108/2005 Sb.“) a č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen „vyhláška č. 107/2005 Sb.“) Domov zajišťuje pro žáky a studenty ubytování a stravování.

 

 1. Domov poskytuje ubytovací a stravovací služby v těchto budovách:

 

 • č.p. 147 v Praze 2 – Vyšehrad, Neklanova 32
 • č.p. 238 v Praze 1 – Staré Město, Husova 3
 • č.p. 323 v Praze 8 – Karlín, Pobřežní 6

 

Tento vnitřní řád platí od 1. října 2018, je platný pro všechny zaměstnance pracující na jednotlivých pracovištích Domova. Dále se vztahuje na všechny žákyně a studentky v Domově ubytované a na jejich zákonné zástupce v části, která se zákonných zástupců týká.

 

Čl. II.

Umisťování a ubytování žákyň a studentek v Domově

 

Na ubytování v domově nemají žákyně a studentky podle výše uvedených předpisů nárok, řídí se především dle kapacity Domova.

 

Pro přijímání, resp. umisťování žákyň a studentek jsou v Domově zpracována kritéria.

 

1.   Jedná se především o:

 • věk žákyň a studentek,
 • vzdálenost trvalého bydliště od hlavního města Prahy,
 • dopravní spojení z trvalého bydliště žákyň a studentek do Prahy,
 • celkové sociální situace rodiny,
 • ubytování v Domově v předešlém školním roce a prokázání sociální přizpůsobivosti a aktivity v životě Domova, zejména dodržování vnitřního řádu Domova v předchozím školním roce,.

 

2.    Nebudou přijaty žákyně a studentky, které:

 • nehradily platby za ubytování a stravování v řádném termínu,
 • měly kázeňské postihy za porušování vnitřního řádu Domova v uplynulém školním roce,
 • měly problém s odběrem stavy ve školní jídelně.

 

Čl. III.

Postup při přijímání žákyň a studentek do Domova

        

 1. Žákyně jsou přijímány na základě písemné přihlášky a Smlouvy o ubytování a stravování

v domově podané zákonnými zástupci žákyně nebo žákyněmi a studentkami, pokud

je zletilé, a to vždy na každý školní rok. Přihláška se stává závaznou po zaplacení poplatků

do termínu uvedeném ve Smlouvě o ubytování a stravování.

Při nástupu do Domova je nutné doložit potvrzení o přijetí na studium a prospěch tj.  ( kopie vysvědčení, index ).

 1. Žákyně, které nejsou státními občany ČR (mimo EU), se musí, v souladu s ustanovením § 20 školského zákona, prokázat při zahájení pobytu v Domově platnými doklady k oprávnění svého pobytu v ČR.
 2. Ředitel Domova písemně vyrozumí studentku, zletilou žákyni nebo zákonného zástupce nezletilé žákyně o umístění nebo neumístění v Domově.
 3. Žákyně může být umístěna v Domově pouze, pokud souhlasí s podmínkami vymezenými tímto vnitřním řádem a Smlouvou o ubytování v Domově.
 4. Nezletilé žákyně, resp. studentky se v Domově ubytovávají přednostně.

 

Čl. IV.

Postup, práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žákyň, resp. studentek

 

Zákonní zástupci:

 • podávají přihlášku do domova za nezletilou žákyni,
 • seznamují se s vnitřním řádem Domova a dobrovolně ho dodržují,
 • zajišťují dodržování Vnitřního řádu Domova u nezletilých žákyň,
 • oznamují Domovu údaje podstatné pro průběh výchovy, vzdělávání nebo bezpečnost žákyně,
 • informují Domov o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žákyně nebo jiných závažných skutečnostech,
 • v případě náhlého onemocnění se zavazují zajistit odvoz žákyně domů,
 • jsou povinni se pravidelně informovat o chování svého dítěte,
 • hradí prokázané škody, které úmyslně nebo z nedbalosti způsobí ubytovaná žákyně na majetku Domova,
 • zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu chování žákyně a studentky v domově. Toto právo mají také rodiče zletilých žákyň a studentek, popřípadě osoby mající vůči těmto zletilým osobám vyživovací povinnost.

Čl. V.

Úplata za ubytování a stravování

 

 1. Pokoje jsou zařazeny do I. a II. kategorie.

a)     Úplata za jedno lůžko v dvoulůžkovém pokoji je stanovena na 1.600,- Kč za jeden kalendářní měsíc.

b)    Úplata za jedno lůžko v třílůžkovém pokoji je 1.300,-Kč za jeden kalendářní měsíc.

c)     Úplata za jedno lůžko v čtyřlůžkovém a pětilůžkovém pokoji je 900,-Kč za jeden kalendářní měsíc.

d)    Úplata za poskytování služeb o sobotách a nedělích se účtuje zletilým žákyním a studentkám dle aktuální obsazenosti za noc, viz. ceník.

Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žákyně nebo studentka není ubytována po všechny dny v kalendářním měsíci.

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 si vyhrazuje právo na uzavření domovů pro doplňkovou činnost. Tato činnost je řádně povolena zřizovatelem, hygienou a živnostenským úřadem. Žákyně a studentky jsou pak povinny dle pokynů pokoje vyklidit.

 

 1. Stravování se řídí vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všechny ubytované mají nárok na celodenní stravování.

Školní jídelna sídlí v budově Domova mládeže Neklanova 147/32 a Pobřežní 323. Ke stravování se přihlašují žákyně při podání přihlášky do Domova.

Úplata za stravování činí: strávnici 11-14 let – snídaně a přesnídávka 28,-Kč, oběd 34,-Kč, večeře a svačina 38,-Kč; strávnici 15 a více let – snídaně a přesnídávka 29,-Kč, oběd 37,-Kč, večeře, svačina a druhá večeře 45,-Kč. Celodenní stravování tedy činí: strávnici  11-14 let 100,- Kč; strávnici 15 a více let 111,-Kč.

Odhlášení stravy v době nepřítomnosti se hlásí den předem do 8:00 hodin od pondělí do čtvrtka a v pátek do 10,00 hodin, na základě písemného oznámení . Žákyně a studentka se v jídelně stravuje v určeném čase. Potřebují-li žákyně a studentky vydat stravu v jiném čase (z důvodů školního rozvrhu), požádají o tuto výjimku den předem. Strava se vydává pouze proti očipování na přístroji. Po skončení stravování zanechá žákyně a studentka po sobě místo čisté a nádobí odloží na místo k tomu určené. Odnášení nádobí a příborů z jídelny Domova je nepřípustné ( viz. Provozní řád školní jídelny ). Připomínky ke stravování projednávají žákyně a studentky s vedoucí školní jídelny Domova.

 

Čl. VI.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žákyň a studentek

 

 • Žákyně a studentka chrání zdraví své i ostatních žákyň a studentek a pracovníků Domova.
 • Dodržuje všechna zdravotní a hygienická opatření i aktuální nařízení.
 • Žákyním a studentkám může být umožněno používání svého povlečení a svých lůžkovin pouze ze zdravotních důvodů. Zdravotní důvody musí být doloženy potvrzením od lékaře a čestným prohlášením zákonných zástupců či zletilé studentky, že dodržují hygienické nařízení a v pravidelném třítýdenním intervalu si mění své osobní ložní prádlo a že si jsou vědomy právních následků, tj. hrubé porušení VŘDM, které by je postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé (Nařízení dle  vyhlášky č.  410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých § 23 odst.1).
 • Žákyně a studentka dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví.
 • Dodržuje protipožární předpisy.
 • Každý i malý úraz, který nevyžaduje lékařské ošetření, je nutné nahlásit vychovatelce

k provedení zápisu do „Knihy úrazů“ (po provedení poskytnutí první pomoci a ošetření).

 • Za dodržování pravidel bezpečnosti zodpovídá příslušný pracovník.
 • Domovy jsou snímány kamerovým systémem ve společných prostorách domovů a před budovami Domovů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Čl. VII.

Práva a povinnosti ubytovaných žákyň a studentek

 

1.  Pravidla vzájemných vztahů žákyň a studentek s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky Domova:

 • základním projevem slušného chování je pozdrav, žádost a poděkování,
 • žákyně a studentky se chovají slušně a přátelsky k sobě navzájem, k vychovatelkám i nepedagogickým pracovníkům Domova,
 • chovají se k ostatním tak, jak by si přály, aby se ostatní chovali k nim,
 • ctí práva a svobodu druhých,
 • využívají svého práva vyjadřovat se vhodnou formou k otázkám života v Domově,
 • jsou si vědomy že hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žákyně vůči pracovníkům Domova

jsou považovány za závažné porušení povinností stanovených § 31 odst. 3 školského zákona –„Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy

nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem“.

 

2.   Ubytovaná žákyně a studentka má právo:

 • užívat přidělenou místnost s příslušenstvím,
 • užívat zařízení Domova určeného žákyním a studentkám k účelnému využití volného času

v době k tomu určené denním režimem,

 • podílet se na organizování života žákyň a studentek v Domově, být zvolena do Rady domova mládeže,
 • účastnit se všech akcí pořádaných v Domovem nebo jím organizovaných,
 • požadovat pravidelnou výměnu prádla v souladu s platným předpisem (tj. 1 x za 3 týdny),
 • podávat připomínky a podněty vedení Domova, vychovatelkám,
 • v průběhu školního roku ve dnech pracovního klidu a o prázdninách odjíždět k rodičům,

v pracovní dny po dohodě zákonného zástupce se skupinovou vychovatelkou,

 • žádat o vycházku skupinovou vychovatelku,
 • návštěvy přijímat pouze v určených prostorách,
 • požádat o informaci, radu či pomoc kteroukoliv vychovatelku nebo i zaměstnance Domova,
 • žákyně a studentky mají právo na ochranu před jakýmkoli tělesným a duševním násilím, urážením, zneužíváním a nedbalým zacházením, šikanou a diskriminací.

 

3.   Ubytovaná žákyně a studentka má povinnost:

 • dodržovat tento vnitřní řád,
 • dodržovat pravidla slušného a společenského chování,
 • řádně a ve stanoveném termínu uhradit úplatu za ubytování a stravování,
 • na výzvu vedení Domova vyklidit pokoje včetně svých osobních věcí do uzamykatelné skříně, pro potřeby ubytovatele Domova,
 • se souhlasem ředitele a spolubydlící umístit a používat PC a vlastní zvukové zařízení,
 • řídit se pokyny pracovníků Domova,
 • informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh ubytování v Domově,
 • neprodleně oznámit veškeré změny zdravotní pojišťovny a osobních údajů,
 • svědomitě se připravovat na vyučování a vyučování se pravidelně zúčastňovat,
 • udržovat denně čistotu a pořádek ve svých věcech, v pokojích, sociálním zařízení a společných prostorách,
 • dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, požární předpisy a provozní řády,
 • chovat se obezřetně, dbát na vlastní bezpečnost,
 • hlásit každý úraz, onemocnění a odchod k lékaři,
 • oznámit do 24 hodin důvod nepřítomnosti v Domově,
 • oznámit (ráno) důvod setrvání v Domově,
 • používat elektrospotřebiče výhradně z vybavení Domova,
 • vlastní příbory, nádobí, plastové misky na jídlo apod. by měly být označeny alespoň iniciálami žákyně
 • žákyně, studentka může do počítačové sítě v budově Domova zapojit pouze zařízení zaregistrované a schválené ředitelem Domova,
 • šetřit zařízení Domova, elektrickou energií, vodou a potravinami, třídit odpad,
 • vynášet odpadkový koš z pokoje do popelnic na dvorku - denně,
 • hlásit okamžitě škody a závady na inventáři,
 • uhradit zaviněné škody (zákonný zástupce),
 • být čistě a vhodně oblečena bez zbytečných výstředností,
 • do Domova přicházet včas, slušně upravena a nechodit pod vlivem alkoholu

a návykových látek,

 • v určených prostorách Domova se přezouvat,
 • jednou týdně (ve středu) provádět důkladný úklid pokoje, větrat ložní prádlo, stírat prach z nočních stolků a stolu, zrcadel
 • denně větrat v pokoji okenní ventilací
 • dodržovat režim stlaní,
 • potraviny ukládat na vyhrazeném místě tj. lednice, každý pátek je vyklidit,
 • nenosit do Domova cenné předměty a vyšší částky peněz (nad 500,-Kč), pokud ano, uložit je k vychovatelce na hlavní službě nebo skupinové vychovatelce – k dispozici trezor,
 • při odchodu zajistit pokoj – zavřít okna, zamknout!

 

Čl. VIII.

V Domově je zakázáno, resp. není dovoleno

 

1.  V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v Domově platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH PROSTORÁCH DOMOVA.

 

2.  V Domově není dovoleno:

 • sedat na parapetech oken, vyklánět se, pokřikovat a cokoli vyhazovat z oken,
 • nechávat předměty a potraviny na vnějším parapetu oken – nebezpečí pádu a zranění,
 • odnášet kuchyňské nádobí a zařízení, potraviny a nápoje mimo prostor školní jídelny,
 • svévolné poškozování zařízení domova a zasahování do instalací jakéhokoliv druhu,
 • užívat a přechovávat alkohol a jiné omamné, psychotropní a zdraví škodlivé látky,
 • přechovávat střelné, sečné, bodné a jiné zbraně,
 • manipulovat s chemikáliemi a výbušninami včetně zábavné pyrotechniky,
 • hrát hazardní hry,
 • přechovávat jakékoli cizí osoby,
 • pohybovat se ve společných prostorách ve spodním prádle,
 • přechovávat jakékoliv i drobné živočichy nebo domácí zvířata,
 • přemisťovat inventář v pokojích a společných prostorách,
 • vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa k tomu určená,
 • vyvěšovat reklamy cizích firem na nástěnkách domova,
 • propagovat politické strany,

 

3. V Domově jsou přísně zakázány projevy šikanování mezi žákyněmi a studentkami, např. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotlivci nebo skupiny žákyň a studentek vůči jiným žákyním a studentkám nebo skupinám (např. postiženým, mladším a slabším). Takové projevy v prostorách domova jsou považovány za hrubý přestupek proti Vnitřnímu řádu Domova a žákyně, resp. studentky, které se jich dopustily, mohou být z Domova, v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. i) školského zákona, vyloučeny. 

 

 

Čl. IX.

Výchovná opatření

 

Za vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný čin nebo za mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu, může být žákyni udělena pochvala nebo jiné ocenění.

 

1.   Odměnou žákyní může být:

 • ústní nebo písemná pochvala vychovatele,
 • prodloužená vycházka,
 • ústní pochvala ředitele Domova
 • písemná pochvala ředitele Domova
 • jiné ocenění

 

2.  Za výchovná opatření, která mají vést k nápravě nedostatků v chování a jednání žákyně nebo studentky se považují:

 • napomenutí vychovatelkou ústní nebo písemné do osobního spisu,
 • napomenutí ředitele Domova
 • důtka udělená ředitelem Domova s dopisem domů nebo do školy,
 • podmíněné vyloučení z Domova se zkušební dobou,
 • vycházky mohou být omezeny nebo zcela zakázány na žádost zákonného zástupce,
 • ukončení ubytování v Domově za závažné přestupky nebo opakované přestupky během školního roku.

 

Při rozhodování o volbě opatření se přihlíží k předchozímu chování žákyně nebo studentky.

Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku. Opakované přestupky

jsou posuzovány přísněji.

-       Zákonnému zástupci žákyně, která již dosáhla plnoletosti, se méně závažné přestupky neoznamují.

-       Náhradní ubytování se v případě ukončení pobytu v Domově pro potrestaného nezajišťuje.

-       Úmyslu vyloučit žákyni z ubytování v Domově jsou informováni rodiče, třídní učitel.

-       O všech trestech nezletilé žákyně, jsou písemně informováni zákonní zástupci. Zákonní zástupci mohou být také osobně pozváni k vyřešení problému přímo do Domova.

 

Čl. X.

Hodnocení předstupků proti Vnitřnímu řádu Domova

 

1.  Napomenutí vychovatelky:

 • návštěva na pokoji po 22:00 hodině
 • nepřezutí do domácí obuvi
 • narušování vzájemné tolerance a klidu v budově v době studia a odpočinku

Záleží na rozhodnutí vychovatelky, zda napomenutí bude pouze ústní nebo písemné do osobního spisu žákyně nebo studentky (při opakovaném přistižení).

 

2.  Písemné napomenutí vychovatelky:

 • porušení oznamovací povinnosti: neoznámení zdravotních potíží, neohlášení odchodu k lékaři a návratu zpět, neohlášení mimořádného odjezdu z Domova,
 • opakované pozdní návraty do Domova bez povolené vycházky,
 • porušení nočního klidu po 22:00 hodině,
 • neoznámení užívání vlastního elektrického spotřebiče.

 

3.  Závažné přestupky - napomenutí, důtka, podmíněné vyloučení z Domova:

 • příchod do Domova pod vlivem alkoholu, požívání alkoholických nápojů v prostorách Domova,
 • opakované pozdní návraty z povolené vycházky,
 • přijetí návštěvy zvenčí na pokoji,
 • závažné uvedení vychovatelky v omyl – podvod,
 • častěji se opakující nepořádek v pokoji a v osobních věcech,
 • úmyslné poškození majetku,
 • hrubé chování a jednání vůči druhé osobě, ohrožení zdraví druhého,
 • kouření v prostorách Domova,
 • přechovávání alkoholických nápojů v Domově.

O způsobu potrestání společně rozhodnou vychovatelé a ředitel Domova.

 

4.  Velmi závažné přestupky - ukončení ubytování v Domově:

 • krádež, loupež,
 • ublížení na zdraví, vědomé ohrožení druhých,
 • šikana, vydírání,
 • porušení zákazu nošení, distribuce a užívání návykových látek,
 • opakované požívání alkoholu i mimo Domov,
 • opakované přestupky během školního roku,
 • hrubé chování a útok proti vychovatelce,
 • ohrožování nebo napadení spolubydlící nebo pedagogického i nepedagogického pracovníka.

 

Čl. XI.

Ukončení ubytování v Domově

 

Žákyni nebo studentce je v průběhu školního roku ukončeno umístění v Domově, pokud mimo jiné:

 • to požádá písemně zákonný zástupce nezletilé žákyně, zletilá žákyně nebo studentka měsíc před ukončením pobytu, na základě podání žádosti o ukončení ubytování a to k poslednímu nebo 15. dni v měsíci,
 • zákonný zástupce nezletilé žákyně, zletilá žákyně nebo studentka opakovaně neuhradila úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodli s ředitelem Domova jiný termín úhrady, 
 • žákyně nebo studentka přestala být žákyní střední školy nebo studentkou vyšší odborné školy,
 • žákyní nebo studentce bylo povoleno přerušení vzdělávání,
 • žákyně nebo studentka byla vyloučena z Domova.

 

V případě protiprávního jednání, jakmile se o tom školské zařízení (Domov) dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozené (jejímu zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

 

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Neznalost vnitřního řádu Domova není omluvou při jeho porušení.
 2. Vychovatelky jsou však povinny zajistit, aby s tímto vnitřním řádem byly prokazatelně seznámeny všechny žákyně i studentky ihned při nástupu do domova.
 3. Plné znění Vnitřního řádu Domova je zveřejněno na webových stránkách Domova mládeže a školní jídelny, Praha 2, Neklanova 32 a na pobočkách Husova 3 a Pobřežní 323 volně přístupné na nástěnkách v Domovech a je k dispozici na vychovatelnách Domovů.

 

Tento Vnitřní řád Domova vstupuje v platnost 1. 10. 2018 a ruší se jím, dosud platný Vnitřní řád ze dne 15. 5. 2013.

 

V Praze dne: 1. 10. 2018                                                                                             

 

Přílohy vnitřního řádu:

 

 • Režim dne domova mládeže
 • Zásady pro používání vlastních elektrických spotřebičů, používání WiFi sítě a inventáře domova
 • Zvláštní režim ubytování
 • Mechanismus řešení přestupků proti Vnitřnímu řádu

 

                                                                                                                           Mgr. Luboš Vacek                                                   

                                                                                                                             ředitel Domova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu Domova mládeže a školní jídelny, Praha 2, Neklanova 32

REŽIM DNE DOMOVA MLÁDEŽE NEKLANOVA 32, HUSOVA 3, POBŘEŽNÍ 6

 

Povinnosti k dennímu režimu:

 • Výchovně vzdělávací činnost je organizována v rámci výchovných skupin a je založena na individuálním přístupu k žákyním a studentkám.
 • Výchovné skupiny jsou sestaveny a pracují na základě umístění v budovách, patrech a pokojích.
 • Kritériem umístění žáků a studentek je věková struktura a příslušnost ke vzdělávacímu ústavu – škole.
 • Běžné vycházky do 24. hodin povoluje skupinová vychovatelka, výjimečné  vycházky přes půlnoc povoluje ředitel Domova.
 • Vycházky povoluje pouze vychovatelka s ohledem na předchozí dodržování režimu Domova.
 • Vycházky zletilých žáků a studentek lze po domluvě s vychovatelkou prodloužit.
 • Žákyně, zletilé žákyně a studentky hlásí pobyt mimo Domov do 19,00 hodin.
 • Vycházky mohou být omezeny, nebo zcela zakázány, na žádost zákonného zástupce.
 • Víkendový pobyt hlásí zletilá žákyně a studentka do středy do 19,00 hodin na vychovatelně Domovů (viz. Zvláštní režim ubytování).

 

 • Denní příchod do Domova Neklanova:             do 19,30 hodin
 • Denní příchod do Domova Husova:                   do 19,30 hodin
 • Denní příchod do Domova Pobřežní:                do 19,30 hodin
 • Příjezdy do Domovů v neděli:                              od 17.00 hodin                 
 • Odjezdy z Domovů v pátek:                                  do 15,00 hodin   
 • Doba studijního klidu:                                           od 16,30 hodin – do 21,00 hodin                                                                 

              (Určí vychovatelka podle možností a rozvrhu škol v jednotlivých skupinách.)

 • Doba pro zájmovou, sebevzdělávací a společenskou činnost:                                    08,00 hodin – 22,00 hodin
  • Sauna (Domov Neklanova):   od  17,00 hodin – 20,00 hodin
  • Knihovna:                                   po dohodě
  • Posilovna:                                   od  08,00 hodin – 22,00 hodin
  • Internetová klubovna             od  08,00 hodin – 22,00 hodin
 • Noční klid:                                               od  22,00 hodin – 06,00 hodin                         
 • Vycházkové volno: Určuje vychovatelka podle věku žákyně a s přihlédnutím na plnění její povinností ve škole a v Domově.

Obecně platí:

 • do 15 let                         do 20,00 hodin
 • od 15 let do 18 let           do 22,00 hodin
 • od 18 let                         do 24,00 hodin

 

Ředitelem Domova mohou být povoleny výjimky z režimu Domova, ale vždy tak, aby tím nebyly rušeny žákyně v Domově.

O vycházku žádají žákyně zápisem do vycházkové knížky na libovolný den v týdnu. Vycházka musí být potvrzena vychovatelkou.

Přespání mimo Domov hlásí žákyně a studentky předem vychovatelce a zároveň předloží souhlas rodičů (s výjimkou zletilých žákyň a studentek).

Žádost o povolení odůvodněného příchodu do Domova po 24,00 hodině odešle zletilá žákyně a studentka na e-mail: reditel@dmneklanova.cz, za nezletilou žákyni zákonný zástupce.

 

Režim stravování:

 • Jídelní lístek je vždy zveřejněn na celý týden na nástěnce před vstupem do jídelny a na webových stránkách.

 

 • Snídaně a přesnídávka:                                                             06,15 hodin – 07,30 hodin
 • Obědy:                                                                                    12,00 hodin – 14,45 hodin
 • Večeře, svačina a druhá večeře:                                                17,00 hodin – 19,00 hodin   

 

                                                                                                                           Mgr. Luboš Vacek                                                   

                                                                                                                             ředitel Domova