Stravování

V současné situaci, prosíme o přihlášení stravy vždy nejpozději do pátku předešlého týdne. Pokud stravu na daný týden přihlásíte o víkendu, nezaručujeme, že bude dostatek porcí. Děkujeme za pochopení.

JÍDELNÍ LÍSTEK - DM Neklanova

JÍDELNÍ LÍSTEK - DM Pobřežní

změna jídelního lístku vyhrazena


Školní jídelna zajišťuje stravování studentů, zaměstnanců domova mládeže po celou dobu školního roku.

Studentky ubytované v domově mládeže jsou oprávněny denně odebrat 1 hlavní jídlo (oběd nebo večeře, druhá večeře) a další 1 jídlo doplňkové (snídaně + svačina) 

Výdejní doba (Pobřežní):

Snídaně + přesnídávka: 06:15 – 07:30 hod.
Oběd: 12:00 – 14:45 hod.
Svačina + večeře + druhá večeře 17:00 – 19:00 hod.

Výdejní doba (Neklanova):

Snídaně + přesnídávka: 06:15 – 07:30 hod.                        
Oběd:                                                                                12:00 – 12:45 hod.
Svačina + večeře + druhá večeře 17:00 – 19:00 hod.Ceny stravného studenti:

Od 1.9.2023 dojde ke zvýšení cen stravného.

     Snídaně + přesnídávka Oběd Svačina + večeře + druhá večeře
strávníci 11-14 let 28,- 34,- 38,-
strávníci 15 a více let 29,- 37,- 45,-Způsob placení stravného:
bezhotovostní: složenkou, bankovním převodem (trvalým příkazem) 
                                        na číslo účtu: 2002020004/6000


                                        Specifický symbol: 211 - DM Neklanova, 111 - DM Pobřežní

                                        Variabilní symbol: evidenční číslo
                                        Zpráva pro příjemce: „ jméno a příjmení + stravování “
• hotovostní – po domluvě s vedoucí školní jídelny
• zaměstnancům DM je stravné strháváno měsíčně z platů 

Termín placení stravného: 
Nejpozději vždy do 20. dne v měsíci předem na následující měsíc. 

Při nezaplacení stravného v daném termínu:
• do doby zaplacení nebude mít strávník stravu

Vyúčtování stravného po ukončení stravování:
Konečné vyúčtování stravného se provádí po ukončení stravování ve školní jídelně Neklanova 32 - strávník má povinnost nahlásit písemně ukončení stravování vedoucí jídelny. 
• nedoplatek: - strávník je povinen doplatit ihned 
• přeplatek: - bude strávníkovi vrácen převodem na účet po ukončení pobytu žákyně v DM do 2 měsíců od ukončení.

Přihlašování a odhlašování stravy                                                                                           - nejpozději do 12 hod. předešlého dne.

1. osobně – potvrzeným odhlašovacím lístkem od denní vychovatelky, v kanceláři školní jídelny.
2. telefonicky – 606 698 552 - stravenky s potvrzeným odhlašovacím lístkem ihned vrátit po nástupu do domova 
3. e-mailem: jidelna@dmneklanova.cz - stravenky s potvrzeným odhlašovacím lístkem ihned vrátit po nástupu do domova 
• strávník je přihlášen ke stravě a to na dobu jednoho měsíce. Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z domova mládeže, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník povinen včas nahlásit písemně vedoucí školní jídelny 
• studentům ubytovaným v domově mládeže začíná stravování pondělní snídani a končí páteční večeří ve formě balíčku 
• pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu (bude přidána strávníkům na konci výdejní doby) 

Úřední hodiny vedoucí jídelny: 
po - pá    6:00 - 14:30
Možnost individuální domluvy 

Vlastní organizace provozu výdeje stravy: 
• v jídelně je určený prostor pro odložení tašek a oděvů (pozor na mobily, peněženky apod.) 
• u výdejního pultu strávník použije čipovou kartu a kuchařka mu vydá objednanou stravu a případně se strávník doobslouží sám 
• pití si strávník nalije dle vlastního výběru 
• strávník má možnost přidání stravy – polévky, přílohy, omáčky 
• po konzumaci strávník zanechá po sobě místo čisté a odnese použité nádobí na místo k tomu určené 
• zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny 
• strava je určena ke konzumaci ve školní jídelně, nesmí se odnášet mimo ŠJ. Odnést  ze ŠJ si můžete pouze zabalené doplňky (jogurt, dezert, sušenka). 

Požadavek na balíček místo oběda/večeře: 
• při odjezdu z domova mládeže musí strávník hlásit požadavek na balíček písemně v kanceláři jídelny, nejpozději den předem do 12:00 hod. 
• při mimořádných akcích (výlet, praxe atd.), je třeba nahlásit požadavek na balíček den předem ráno 


• do prostor školní jídelny mají povolen vstup pouze osoby přihlášené ke stravování v naší ŠJ 
• strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování 
• při úmyslném nebo závažném poškození nebo zničení zařízení školní jídelny, má domov právo požadovat náhradu škody v plné výši 
• strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí jídelny, vedoucím kuchařkou, příp. dozírajícího pedagogického dozoru 
• technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny 
• mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) zajišťují pracovnice ŠJ 
• čistotu stolů během výdejní doby zajišťují pracovnice ŠJ 
• problémy nebo své připomínky k provozu školní jídelny strávník hlásí vedoucí jídelny 
• úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci vedoucí jídelny, pracovnicím ŠJ nebo pedagogickému dozoru 
• Provozní řád školní jídelny je umístěn ve vstupní hale školní jídelny 


Dospělí strávníci a zákonní zástupci dětí jsou povinni hlásit veškeré změny nahlášených údajů souvisejících se stravováním a platbami za stravování vedoucí ŠJ. 


V Praze dne: 1.10.2018

Sestavil: vedoucí ŠJ Jan Nosek
Schválil: ředitel domova Mgr. Luboš Vacek

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní výdejny